آواز

محمد بن سیرین گوید :
آواز مرد درخواب ، چون بلند بود ، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد . اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند بر قدر بلندی آواز ، نامش بلند گردد . اگر بیند که آوازش ضعیف گشته ، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانکه کس یاد او نکند .
ابراهیم کرمانی گوید :
بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند ، اما بلندی آواز زنان در خواب ، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست . صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد .
لوک اویتنهاو می گوید :
ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد
آواز خواندن : شادمانی
شنیدن آواز : عروسی
آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه
همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی
شعر خوانی : مشکلات
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب آواز شادی شنیدید ، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد . شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت . اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید ، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید .
اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است . اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید ، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد .
آنلی بیتون می‌گوید :
آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد . اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند ، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد ، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی
دیگران آواز می خوانند : شادی نا خواسته
یک آواز خوان : حسادت درعشق

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خیری

محمدبن سیرین گوید : خیری دیدن چون به وقت و یا بی وقت باشد ، دلیل رنج و بیماری است . به این مطلب رای دهید

قمار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بیننده خواب اگر اهل قمار بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می شود […]

تعبیر خواب ریش
تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش ابن سیرین تعبیر ریش درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این […]

مژگان

محمدبن سیرین گوید : دیدن مژگان چشم درخواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان او ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر دید مژگان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments