آویختن

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد ، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد ، لیکن دلیل که دینش خلل افتد . اگر بیند که هنگام آویختن ، مردمان نظر در وی می کردند ، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد . اگر بیند که گروهی جمع شده اند و وی را بیاویختند ، دلیل که بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد . اگر بیند که پیری مجهول وی را بیاویخت و مردمان به نظاره او همی بودند دلیل که بر خلق جهان فرمانروا شود ، چون بیند که خویشان به نظاره او همی بودند . اگر بیند که خویشتن را بیاویخت و هیچ کس در وی نظاره نکرد ، بلکه خود را آویخته همه دید ، دلیل کند که خواهد بر خویشان خود مهتری کند ، ولیکن کسی مطیع او نگردد .
جابر مغربی گوید :
چون وی را آویخته بودند و ریسمان ببرند و بیفتاد ، دلیل که از جاه و بزرگی و حرمت بیفتد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده ، چنگ زدن به جائی آویزان شدن . منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده . با این تعربف اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود . اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد . روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده . این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود .

تعبیر خواب پیشنهادی

آسیاب

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همی کرد ، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد . اگر بیند […]

پیاله

محمدبن سیرین گوید : پیاله در خواب کنیزک است ، که با وی عشرت و طرب کند . اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد ، دلیل که […]

بازو

محمدبن سیرین گوید : بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از […]

زیتون

اگر زیتون درخواب بیند ، غم و اندیشه بود ، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه . اگر بیند زیتون میخورد ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x