تعبیر خواب پیشنهادی

پوستین

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود ، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او […]

تاکسی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است . ۲ـ اگر ببینید هنگام شب با […]

جهیزیه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با […]

تعبیر خواب بدخلق
تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق از لیلا برایت اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید . تعبیر خواب بدخلق آنلی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments