تعبیر خواب آگهی درگذشت

تعبیر خواب آگهی درگذشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاري شما را تهدید می کند .
تعبیر خواب آگهی درگذشت اگر هواننده آن هستید: نقشه هاي شما عملی میشود .
یک آگهی بسیار جالب به شما می دهند : موفقیت در فعالیتهاي اجتماعی . آگهی درگذشت

آنلی بیتون می‌گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد.

 

تعبیر خواب آگهی درگذشت دیگران

شیخ طوسی و شیخ مفید در تعبیر خواب آگهی درگذشت گفته اند اگر خواب دیده باشی که اعلامیه ترحیم یکی از دوستانت را روی دیوار و یا در محلی مشخص نصب کرده اند و می خوانی خبر از این میدهد در زندگی همان دوست رزق روزی و برکت و رونق زیاد می شود او به مرحله ای خواهد رسید که روزی بر او می بالی و شاهد موفقیت های زیادش در آینده خواهی بود.

اگر آگهی ترحیم مربوط به پدر یا مادر خودت بود بیان میدارد که خانواده ات عمری طولانی را زندگی خواهند کرد و در کنار آن ها شادمان و راضی هستی، اگر متعلق به شخصی بود که قبلا مرده است، نشان دهنده ی سعادت و خوشبختی و کامیابی است برای خانواده یا بازماندگان همان فرد و چنان چه متعلق به خواهر برادر و یا یکی از خویشان نزدیکت بود باز هم نیکوست و مژده خوشبختی دل خوشی و برکات فراوان در زندگی را خواهد داد.

تعبیر خواب پیشنهادی

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

تعبیر خواب کمربند
تعبیر خواب کمربند

تعبیر خواب کمربند ابن سیرین دیدن کمربند به این معنی است که به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می‌باشند. […]

حب خوردن

محمد بن سیرین گوید : حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد ، دلیل بر خیر و […]

خاج

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود . اگر بیند خاج در […]

مشترک
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments