آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی ( آیه ۲۵۵ سوره بقره ) را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درویش بود . توانگر شود و اگر بیمار بود ، شفا یابد . اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بنده بود آزاد گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن آیه الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آدمخواری

تام چت ویندرا گوید : اگر در خواب آدمی را خورد ، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب کند آدمخواری در خواب […]

مسابقه

لوک اویتنهاو می گوید : مسابقه دو : رضایت آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که تلاش می […]

سیمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است . چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ […]

گاو چشم

نوعی گیاه محمدبن سیرین گوید : دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است . جابرمغربی گوید : اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments