آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی ( آیه ۲۵۵ سوره بقره ) را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درویش بود . توانگر شود و اگر بیمار بود ، شفا یابد . اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بنده بود آزاد گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن آیه الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

تعبیر خواب پیشنهادی

چلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع […]

کارخانه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کارخانه در خواب ، علامت آن است که وظایف خود را با موفقیت به انجام خواهید رساند . ۲ـ دیدن کارخانة متروک و ویران […]

کهربا

محمدبن سیرین گوید : دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است . اگر بیند کهربای بسیار داشت ، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید .

روده

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments