تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده از کتاب سرزمین رویاها

آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست : شادی
آینده فرزندانتان : خوشبختی
آینده نگری

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب آینده آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونی شما تغییر و تحولات وسیعی به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادی را تحمل خواهید کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پول تقلبی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد . ۲ـ اگر خواب […]

قرقاول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است . اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را […]

نجیب زاده

لیلا برایت می‌گوید : دیدن نجیب‌زادگان در خواب ، علامت رسیدن به مقامات بالا است .

کتاب فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کتابفروشی در خواب ، نشانة آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x