تعبیر خواب ایینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اینه ابن سیرین

آینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آینه سیمین رامکروه بینند و دانند .

تعبیر خواب اینه ابراهیم کرمانی

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود ، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آینه می نگریست و آبستن بود ، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند . اگر پسر بیند که در آینه نظر می کرد ، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند ، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینه جابر مغربی

روی نیکو در خواب ، اگر در آینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به اینه باز گردد .

 

تعبیر خواب آیننه حضرت امام جعفر صادق 

دیدن آینه به خواب شش وجه بود .
اول : زن ،
دوم : پسر ،
سوم : جاه و فرمان ،
چهارم : یار و دوست ،
پنجم : شریک ،
ششم : کار روشن .
اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد
اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود .
اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست ، دلیل کند که به دیدن دوست غائب ، شادمان شود .

 

 

تعبیر خواب آینه لوک اویتنهاو

آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شومشکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید

 

تعبیر خواب آینه منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند . عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد .

 

تعبیر خواب آینه آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد .
۲ـ دیدن آینة شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
۳ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت .
۴ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است .
۵ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق .
۶ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .
۷-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب آینه اچ میلر

دیدن آینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است ، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آینه را می‌دهید ، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آینده کوچک : خیانت
یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .
یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .
یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .
آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

رادار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است . اگر رادار در […]

بیهوشی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سرگشته و […]

سوره الصف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صف می خواند ، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند . ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته رضای خدای […]

تبلیغ

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید که برای موضوعی تبلیغ می‌کنید ، یعنی باید برای انجام کاری تصمیم درستی بگیرید . دیدن تبلیغات در خواب ، بیانگر آن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments