تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب  از کتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند : حقارت و شرمساری
تعبیر خواب ابراز علاقه یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند : نتایج عالی در کارها
یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند : احترام و امتیاز
دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آغوش گرفتن

تعبیر خواب پیشنهادی

دعا کردن

محمدبن سیرین گوید : دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود . اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست ، دلیل بود که عاقبتش به […]

ارمنی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود . شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ […]

مرغابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد . اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته […]

کاراگاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x