تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو از ابن سیرین

ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود . اگر دید که ابروهایش فرو ریخت ، تاویلش به خلاف این بودو

تعبیر خواب ابرو ابراهیم کرمانی

گر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت ، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند ، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند ، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید . اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود ، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد ، ولیکن مالش را نقصان بود .

تعبیر خواب ابرو جابر مغربی 

اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید ، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند .

 

تعبیر خواب ابرو  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی . چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند . نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است . اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند . ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است . داشتن یک ابرو زیان مالی است . تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد . ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند . ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب ابرو آنلی بیتون

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد .

 

تعبیر خواب ابرو لیلا برایت

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید ، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد . دیدن ابروهای کم پشت و سوخته ، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
ابروی خودتان : یک منفعت مالی
ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ
ابروهای سیاه : شادی بزرگ
ابروهای کلفت : پول
ابروهای باریک : غم بزرگ
ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق
ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست
ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید
ابروهای شوهرتان : عشق
ابروهای زنتان : شانس قابل توجه
ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی
ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

عاج

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . […]

گوگرد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و اندوه است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که شوخی […]

گنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو […]

کندر

اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کنر بسیار داشت دلیل معیشت بود به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments