تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

یخ

محمدبن سیرین گوید : یخ درخواب غم و غصه بود ، خاصه در سرما . جابر مغربی گوید : یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع […]

غزال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی […]

شیر خشت

دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حلال است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت […]

گردن بند

محمدبن سیرین گوید : اگر دید گردن بند از مروارید داشت ، دلیل که حق تعالی کلام خویش را روزی او کند و هر چند که گردن بند قیمتی بر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x