تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

کوسن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . ۲ـ دیدن […]

مرده
تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. تعبیر خواب مطیعی تهرانی اگر مرده در لباس کهنه […]

آرام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانة پایان نومیدی است . ۲ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانة […]

بروت

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments