تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

فرجی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فرجی فراخ و پاکیزه پوشیده بود . دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر فرجی را کهن و چرکین بیند ، تاویلش […]

زنگ

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت . به این […]

تعبیر خواب نوزاد پسر
تعبیر خواب نوزاد پسر

امروزه در تعابیر خواب دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند. رسیدن […]

تعبیر خواب لگد خوردن
تعبیر خواب لگد خوردن

تعبیر خواب لگد خوردن ابن سیرین اگر در خواب بیند کسی را لگد زد ، دلیل است حال او بد شود . اگر خواب لگد خوردن ار حیوانی را  ببیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments