تعبیر خواب پیشنهادی

گزیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است : اول : آسیب وزیان . دوم : دشمنی . سوم : مرافعه […]

خم

محمدبن سیرین گوید : خم دیدن زنی بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی و بزرگی آن . ابراهیم کرمانی گوید : خم سنگین دیدن […]

پارچهء مخمل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت . ۲- اگر خواب ببینید لباسی از […]

غربال

محمدبن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی بود تمیز . اگر بیند غربال نو داشت ، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments