تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب هندوانه
تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید . تعبیر […]

سرنج

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر […]

بلوغ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‌اید ، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید . به این […]

رف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود . دیدن رف در خواب دلیل داشتن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments