تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

مرد یا زن مسن

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی […]

تخته نرد

آنلی بیتون می‌گوید : بازی تخته نرد در خواب ، بیانگر آن است که دوستانتان رفتار مناسبی با شما ندارند . باختن در بازی تخته نرد ، بیانگر آن است […]

سرمه

محمدبن سیرین گوید : سرمه به خواب مال بود . اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود ، دلیل کند که صلاح […]

برکه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن برکه‌ای با آب تمیز ، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است . اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد ، نشانه‌ی آشنایی با افراد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments