تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

زنگله

محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گفتگوی کند […]

فاخته

محمدبن سیرین گوید : دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد . اگر بیند که فاخته داشت ، دلیل است زنی بدین […]

دیدن سفره
تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره ابن سیرین اگر کسی بیند سفره نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد . اگر آن سفره چرکین بود ، […]

درخت حنظل

به خواب دیدن ، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments