تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

هنر پیشه

لوک اویتنهاو می گوید : هنرپیشه دیدن : کسی در جستجوی شماست هنرپیشه بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذر صحبت کردن با یک هنرپیشه : اعلان خطر ، […]

کنسرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد […]

قهرمانی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقة کسی را به خود جلب می کنید .

صوف

محمدبن سیرین گوید : دیدن جامه صوف به خواب ، منفعت است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments