تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

کوکب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است . زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف ( ز ) نوشته . […]

حوض

محمدبن سیرین گوید : اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست ، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز […]

باز

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی نشست ، دلیل نماید بر […]

خوان

دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x