تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب پیشنهادی

تیر اندازی

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود . لیلا برایت می‌گوید […]

سپر

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند […]

وسمه

اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت […]

پا برهنه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را با لباس‌هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است که برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of