تعبیر خواب پیشنهادی

صلوات فرستادن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد ، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است […]

زرده تخم مرغ

لوک اویتنهاو می گوید : زرده تخم مرغ : هدیه به این مطلب رای دهید

شیر خشت

دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حلال است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت […]

خود

محمدبن سیرین گوید : خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد . اگر بیند که خود فولاد بر سر دارد ، دلیل که جاه و قوت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments