تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خروس
تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس ابن سیرین اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود ، قهر […]

مروارید

حضرت دانیال گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است . محمدبن سیرین گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا […]

پا برهنه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را با لباس‌هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است که برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات […]

کار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کار دنیا می کرد ، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود . اگر بیند کار آخرت کرد ، دلیل که کار آخرتش راست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments