تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

کلیسا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد ، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب […]

گوشی معاینه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است که نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .

فوطه

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت ، دلیل شادی و آسانی است . اگر آن فوطه را کهنه بیند ، تاویل به […]

خواب بادام
تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام ابن سیرین بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود . لکن به خصومت به دست آید . اگر بیند که بادام فرا گرفت ، دلیل بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x