تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پیاز
تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز ابراهیم کرمانی پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت ، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است ، به جهد خود را […]

بار انداز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار […]

آزمایش

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید . یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک […]

تلگرام

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که تلگرامی دریافت کرده‌اید ، یعنی خطری شما را تهدید می‌کند . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments