تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خر زهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی […]

نجات یافتن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که از خطری نجات می‌یابید ، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد . اگر در خواب شخصی را […]

خار

در خواب وام است . اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد ، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن […]

تعبیر خواب سوره الاحقاف

اگر بیند سوره احقاف می خواند ، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد . ابراهیم کرمانی گوید : با مادر و پدر احسان نماید . سوره عنکبوت حضرت امام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments