تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

انگشتانه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید . آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که یک […]

بطری

لوک اویتنهاو می گوید : بطری : کاری از روی بی فکری نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ […]

تعبیر خواب قبرستان
تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبرستان آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می شنوید که بکلی از […]

سبزه

محمدبن سیرین گوید : سبزه در خواب دین باشد ، خاصه در وقت آن . اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت ، دلیل است بر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments