تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

بانگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ […]

بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید . درکتاب سرزمین رویاها […]

طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طناب در خواب کاری است که می کنید ، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد […]

تعبیرخواب صدقه دادن
تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن از محمدبن سیرین تعبیر خواب صدقه دادن عالم ، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد . اگر بیند پادشاه صدقه داد ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments