تعبیر خواب اتاق

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .

تعبیر خواب اتاق خواب لیلا برایت

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب اتاق در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تصویر

آنلی بیتون می‌گوید : نگاه کردن به تصاویر در خواب ، بیانگر آن است که در دام انسان‌های حیله‌گر می‌افتید . نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب ، […]

داغ کردن

محمدبن سیرین گوید : داغ کردن به خواب ، دلیل بر یافتن گنج و مال است . اگر بیند بر تنش داغ بود ، دلیل به قدر آن گنج و […]

زائر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت . ۲ـ اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و […]

ترکه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن ترکه در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد ، به این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments