تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

چوب دستی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

استراحت

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید ، نشانگر سعادت و خوشبختی است .

تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب آب بینی

بسیاری از معبرین تعبیر خواب آب بینی را مرتبط با فرزند شخص خواب بیننده می دانند. تعبیر خواب بینی ابن سیرین – اگر بیند که آب بینی بر زن خویش […]

تعبیر اسب
تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب از حضرت دانیال تعبیر خواب اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه بود . اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments