تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید : دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی بدو داد و از او همی خورد […]

کژدم خواره

جانوری است که در شهر خوزستان می باشد و دم خود بر زمین می کشد و هر کسی که زخم او یافت هلاک شود . محمدبن سیرین گوید : دیدن […]

تعبیر خواب شراب
تعبیر خواب شراب

 تعبیر خواب شراب از منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب شراب دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال […]

صحرا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بیند ، دلیل خرمی باشد از قبل پادشاه ، به قدر بزرگی صحرا . اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments