تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آخور
تعبیر خواب آخور

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب آخور دیدی ، بدین معنی است که کوشش و سعی شما برای پیشبرد کارها بی‌نتیجه خواهد ماند . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن […]

چتر

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند ، دلیل که اگر از اهل آن بود ، پادشاهی یابد ، اگر از اهل آن […]

توتیا

ابراهیم کرمانی گوید : توتیا در خواب دیدن ، مال است . اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است ، دلیل که صلاح دین […]

چمنزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments