تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

دام

محمدبن سیرین گوید : دام اگر بیند ، مکر وحیلت بود . اگر بیند پای او در دام گرفتار است ، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود […]

دیدن برف
تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف ابن سیرین برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در زمستان برف بیند ، یا به […]

فقاع

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود […]

اسباب سفر

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده درکتاب سرزمین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments