تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

کرکره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند . فرانسویان به این نوع کرکره […]

تعبیر خواب ناخن
تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب ناخن توانایی و به دست آورثروتمند شدن  است. اگر فرد ببیند ناخن‌های تمیری دارد، یـعـنـی متمول می‌شود ولی اگر سیاه و کبود باشند، […]

پستان بند

محمدبن سیرین گوید : پستان بند در خواب ، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود . اگر زنی بیند […]

جانور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده تر این که دوستان و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x