تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خشت

محمدبن سیرین گوید : خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک […]

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش از ابن سیرین دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . […]

ناامیدی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزی ناامید شده‌اید ، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتاری خواهید شد . اگر در خواب شخصی […]

حد زدن

محمدبن سیرین گوید : حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند . اگر بیند که او را حد می زند ، تاویلش به خلاف این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments