تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .


تعبیر خواب اتاق لوک اویتنهاو

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

تعبیر خواب پیشنهادی

قاضی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود ، دلیل که به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود . اگر بیننده عالم بود […]

تعبیر خواب دمپایی
تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب دمپایی  دیدن دمپایی در ، نشانه آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید . ۲ـ اگر […]

بی تربیتی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند . دیگران بی تربیت هستند : دیگران باعث بوجودآمدن یک حادثه می شوند . […]

مشرق

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب ، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن آفتاب به خلاف این است . اگردید مشرق […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments