اجبار به زور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند .
دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده میشود .
یک زندانی را مجبور به کاری میکنید : نا امیدی و رنج
یک صندوق را به زور باز میکنید : یک گاو صندوق خواهید خرید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب جوش
تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل […]

چشمه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با […]

بشکه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت . ۲ـ اگر در خواب بشکه […]

کار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کار دنیا می کرد ، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود . اگر بیند کار آخرت کرد ، دلیل که کار آخرتش راست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments