ارابه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود .
یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی
یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .
یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی
بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود .
با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .
سوار یک ارابه علوفه هستید : بی احترامی و ناکامی

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گذر نامه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند […]

وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد ، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین ، دلیل بود . […]

الوار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد . ۲ـ دیدن الوارهای شعله […]

سوره الطارق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره طارق می خواند ، دلیل او را فرزندی آید نیکو . حضرت امام جعفر صادق فرماید : کارهای دشوار بر وی آسان گردد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments