تعبیر خواب پیشنهادی

به آغوش کشیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید . بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است […]

درخت نی

دلیل بود بر مردی بدخوی و سخن چین . به این مطلب رای دهید

قلعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید […]

شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments