تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب افتادن
تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن ابن سیرین تعبیر خواب افتادن ، دلیل تشویش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه […]

خجالت

لوک اویتنهاو می گوید : خجالت کشیدن : از شما تعریف و تمجید خواهد شد برایت می‌گوید : از خجالت سرخ شدن معنایش این است که عاشق شده‌اید و جرئت […]

رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید : رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو […]

سرشیر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد . ۲ـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x