تعبیر خواب پیشنهادی

مه

لوک اویتنهاو می گوید : مه که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری بسیار غلیظ : شما گرفتار […]

تعبیر خواب آتش سوزی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثهای […]

نیشکر

خالد اصفهانی : اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسی داد ، دلیل که از گفتگو خلاص شود . آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد […]

مرجان

محمدبن سیرین گوید : دیدن مرجان به خواب ، دلیل زن بود یا فرزند . اگر بیند که مرجان داشت ، دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x