ارزیر

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد . اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که قدر آن ، وی را خدمتکار و چاکر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که ارزیر همی گداخت ، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود .
اول : منفعت ،
دوم : خدمتکار ،
سوم : متاع خانه .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تله موش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـدیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید . […]

درخت نی

دلیل بود بر مردی بدخوی و سخن چین . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیاز
تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز ابراهیم کرمانی پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت ، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است ، به جهد خود را […]

مرغابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد . اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments