تعبیر خواب پیشنهادی

آنتن رادیو و تلوزیون

لیلا برایت می‌گوید : دیدن یا داشتن آنتن ، دلالت بر این دارد که شما خبری خوب از طرف دوستان یا آشنایانی که از شما دور هستند ، دریافت خواهید […]

تعبیر خواب معشوف
تعبیر خواب معشوق

دیدن خواب معشوق به شکل پر دردسر، نشان دهنده‌ی مشکلی است که در انگیزه‌های شما اختلال ایجاد کرده و شما را در مسیر رسدن به اهدافتان دلسرد گرده است..تعبیر خواب […]

تازیانه

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است ، دلیل که کارش بر مراد و نظام است . اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است ، […]

شپشه

جانوری است که به تابستان در جامه های پشمین افتد . دیدن وی در خواب ، دلیل بر همسایه دزد بود . اگر بیند شپشه جامه اوبخورد ، دلیل که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments