اسباب سفر

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اسباب سفر درخانه : یک مسافرت در پیش است .
اسباب سفر در خیابان : وسائل شخصی شما ربوده میشود .
نمی توانید اسباب سفرتان را پیدا کنید : دیگران سعی دارند شما را تحریک کنند .
اسباب سفر اشخاص دیگر : یک تغییر مهم در زندگی عشقی شما رخ میدهد .
اسباب سفر شما بسیار سنگین هستند : ضرر مالی
اسباب سفر شما براحتی حمل میشود : از مشکلات براحتی عبور خواهید کرد .
اسباب سفرتان را گم میکنید : ۱- ارث ۲- مشاجره در فامیل
عشاق اسباب سفرشان را گم می کنند : روابطشان بهم خواهد خورد .
بستگان اسباب سفرشان را گم می کنند : در معلامات و نظریات خود بسیار دقت کنید .
اسباب سفرتان را پیدا می کنید : مشکلات بسیاری بر سر راهتان پدیدار می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان ابن سیرین اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت ، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود ، دلیل ضعف دین است. اگر از […]

نبات

محمدبن سیرین گوید : دیدن هر نباتی به وقت خود ، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد ، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود […]

سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . سوره المؤمن ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته با مردمان احسان […]

شیر خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق . اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments