تعبیر خواب

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی خالد اصفهانی

تعبیر خواب اسباب کشی: اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگی دارد

تعبیر اسباب کشی آنلی بیتون 

اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشی دیدید ، نشانگر آن است که به زودی اتفاقاتی رخ می‌دهد که مجبور می‌شوید ، حالت مبهم خود را تغییر دهید.

برخی معبران معتقدند که دیدن این گونه خوابها، صرفا به منزله اشاره ای از ضمیر ناخودآگاهتان به همین مضمون است. شما درگیر فعالیت های زیاد و متعددی هستید که احتمالا لازم است برخی از آنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید.این رویا می‌تواند درباره عقایدی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنتان پروراندید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که: دیدن اسباب منزل در رویا نمایانگر طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون خانه در شما شکل گرفته‌اند، به ویژه اگر در رویا یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خود را دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان را با آن‌ها مبلمان و فرش می‌کنید.

به این مطلب رای دهید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

کحالی کردن

محمدبن سیرین گوید : کحالی کردن در خواب ، دلیل کارهای بسته است ، راه بردن در کارها . اگر در خواب دید کحالی می کرد و داروی او بر […]

الفبا

لوک اویتنهاو می گوید : آموختن : یک دشمن خائن به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست نوشتن آنها […]

بوق شاخی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت . دیگران در […]

ارابه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود . یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی یک ارابه با بار سنگین : یک شانس […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments