تعبیر خواب

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی خالد اصفهانی

تعبیر خواب اسباب کشی: اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگی دارد

تعبیر اسباب کشی آنلی بیتون 

اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشی دیدید ، نشانگر آن است که به زودی اتفاقاتی رخ می‌دهد که مجبور می‌شوید ، حالت مبهم خود را تغییر دهید.

برخی معبران معتقدند که دیدن این گونه خوابها، صرفا به منزله اشاره ای از ضمیر ناخودآگاهتان به همین مضمون است. شما درگیر فعالیت های زیاد و متعددی هستید که احتمالا لازم است برخی از آنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید.این رویا می‌تواند درباره عقایدی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنتان پروراندید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که: دیدن اسباب منزل در رویا نمایانگر طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون خانه در شما شکل گرفته‌اند، به ویژه اگر در رویا یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خود را دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان را با آن‌ها مبلمان و فرش می‌کنید.

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

اسب سواری

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اسب سوار در خواب برای زن‌ها و دخترها ، نشانه‌ی یک عشق مخفیانه است و برای مردها ، شنیدن اخبار مهم است . به این […]

گلخانه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید […]

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد به این مطلب رای دهید

زوبین

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت ، دلیل که فرزند یابد . اگر بیند با زوبین سلاحهای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments