تعبیر اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب از حضرت دانیال

تعبیر خواب اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه بود . اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود ، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب . اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود ، یازین یا نمد زین یا لگام ، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود . اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود ، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند . اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

تعبیر خواب اسب از محمد ابن سیرین

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه بود . لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود . اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید . اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید .

چون استر درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست ، دلیل که به سفر رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند استر ملک او بود ، یا شخصی بر او بخشیده بود.

تعبیر خواب اسب

 

تعبیر خواب اسب از ابراهیم کرمانی

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند . اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود . اگر بیند بر اسب کمیت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر ( سرخ مو ) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه . اگر دید بر اسب زرد بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . اگر بیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح . اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد . اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد . اگر دید از اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد . اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرفو بزرگی یابد ، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد . اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد . اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد . اگر بیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند . اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا درکوچه وی ، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود ، یا بمیرد .

 

تعبیر خواب اسب جابر مغربی

اگر بیند اسب مادیام فرا گرفت ، یا شخصی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبارک بود . اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود ، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد . اگر بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد . اگر آن مادیان جرمه باشد ، دلیل که آن زن خوبروی و با جمال است . اگر آن مادیان سبز رنگ باشد ، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . اگر اشقر بود ، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود . اگر کمیت بود ، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند که زن را فرزند بود ، چنانکه اگر کره او نر بود ، دلیل که آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دلیل کند که فرزند زن دختر بود . اگر بیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید . اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود ، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود ، تابع او شود ، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند ، دلیل که در آن موضع باران بارد ، یاسیلاب روان شود .

اسماعیل بن اشعث:

اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد . اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هلاک شود . اگر بیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر دید اسب خویش را بفروخت ، دلیل که عز و جاه او کم شود ، یا عیال از وی جدا شود . اگر دید بر اسب بازگونه نشسته بود ، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید ، که در آن وی رامضرت و ملامت بود.

تعبیر خواب اسب سیاه

معبر دیگری می گوید:

اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند ، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی ، و بدانکه هر اندامی از اندامهای اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن ، عز و بخت بود . اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

خالد اصفهانی :

اسب پالانی به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود . اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد ، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید اید . اگر بیند بر اسبی درازدم نشسته بود . دلیل که وی را تبع زیاده شود ، به قدر درازای دم اسب . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد .

 

تعبیر خواب اسب امام جعفر صادق

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود .
اول : عزواحترام ،
دوم : مقام ومرتبت ،
سوم : فرمانروایی ،
چهارم : بزرگی وعظمت ،
پنجم : خیرو برکت .
اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید .

فروید معتقد است:

اگر در خواب اسب بارکش بیند ، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است
اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد ، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است ، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.

لوک اویتنهاو می گوید:

سفید : لذت
سیاه : مشکلات
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بروی یک اسب : عزاداری

تعبیر خواب اسب منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند . چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است . در میان رنگ های اسب که می شناسیم ، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد . اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید . درصورتی که بیمار باشید . نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند . اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است . هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر . باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

دیدن اسب

یوسف نبی علیه درباره خواب اسب می گوید:

دیدن اسب کار بالا گیرد
هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

آنلی بیتون:

۱ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .
۲ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
۳ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است که برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید کر د .
۴ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید ، نشانة آن است که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .
۵ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .
۶ـ سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب ، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می کند .
۷ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .
۸ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است که در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .
۹ـ دیدن کره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .
۱۰ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .
۱۱ ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .
۱۲ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد .
۱۳ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .
۱۴ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود ، نشانة آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید .
۱۵ ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است که به خواستگاری زنی می روید که شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .
۱۶ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می کند .
۱۷ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید ، سودآور خواهد بود .
۱۸ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است که یقینا به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که همسری وفادار خواهد یافت .
۱۹ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .
۲۰ ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .
۲۱ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .
۲۲ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید ، نشانة آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می کنید .
۲۳ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است که با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .
۲۴ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .
۲۵ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید ، نشانة آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
۲۶ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید ، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
۲۷ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانة آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید ، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .
۲۸ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
۲۹ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید ، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد .
۳۰ـ اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کویید که اندازة پای او نیست ، نشانة آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید .
۳۱ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می سازد .
۳۲ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند ، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت . اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید .
۳۳ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوکی می گردد ، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد که فعلا مجرد باشد .
۳۴ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانة آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد .
۳۵ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیکتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب طلا
به این مطلب رای دهید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

بمب

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی بمب در خواب ، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتی انجام خواهید داد . لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که […]

سرخچه

بدان که سرخچه زیادتی مال است . اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد ، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال . […]

نقره
تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره ابن سیرین اگر کسی بیند که نقره از دکان می‌گرفت ، دلیل که از شهر خود زن خواهد . اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته ، […]

کارد

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند باکارد سلاحی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments