تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب اتاق
تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن […]

دستینه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است : اول : قوت و توانایی . دوم : پیروزی بر دشمن . سوم : نظم […]

ارکستر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی […]

روتختی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments