استغفار

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که در خواب استغفار می کرد ، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
استغفار کردن درخواب چهار وجه بود .
اول : مال ،
دوم : فرزند ،
سوم : آمرزش از حق تعالی ،
چهارم : توبه کردن از گناهان .

تعبیر خواب پیشنهادی

آب جاری

تام چت ویندرا گوید : اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود […]

اتوماتیک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : دستگاههای اتوماتیک : یک تغییر خوشایند . عکس المعهای شما اتوماتیک است : نقاط ضعف شما نمایان میشود . از قدرت اتوماتیک ناخودآگاه درخودتان […]

انگلیسی

لیلا برایت می‌گوید : انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر […]

منی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود . اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments