تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین

دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد ، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب اسفناج لیلا برایت

دیدن اسفناج در خواب ، نشانه‌ی سلامتی کامل است.

تعبیر خواب پیشنهادی

خزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است […]

تعبیر خواب خشخاش
تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب خشخاش آنلی بیتون ۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند . ۲ـ اگر در […]

زندانبان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی […]

آرد غلات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات می‌باشید ، بیانگر آن است که در زندگی ، ثروت و مال و منال زیادی به دست […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of