تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین

دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد ، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب اسفناج لیلا برایت

دیدن اسفناج در خواب ، نشانه‌ی سلامتی کامل است.

تعبیر خواب پیشنهادی

چرم بز

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن چرم بز در خواب ، نشانة آن است که از جایی غیر منتظره به شما کمک بزرگی خواهد شد .

زرد چوبه

محمدبن سیرین گوید : دیدن زردچوبه به خواب ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بیند به خروار زردچوبه داشت ، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد […]

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او […]

امپراطور

آنلی بیتون می‌گوید : ملاقات با یک امپراطور در خواب ، به معنای آن است که شما مسافرت‌های پر سود و منفعت در پیش رو دارید . درکتاب سرزمین رویاها […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of