اسهال

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده ، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما اسهال دارید : یک هدیه پر ارزش دریافت میکنید .
داروی ضد اسهال می خورید : عاقبت بخیر خواهید شد .
بچه ها اسهال دارند : به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد .
تمام فامیل همگی اسهال دارند : مشکلات بی خطر

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نرگس

حضرت دانیال گوید : دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است . اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب […]

جزع

به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده . اگر بیند جزع داشت ، یا کسی بدو داد ، دلیل […]

خانواده

لوک اویتنهاو می گوید : خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد خانوده مقدسین […]

گور خر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده ، دلیل که غنیمتی به وی رسد . اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments