اسکلت مرگ

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن اسکلت مرگ در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد .
۲ـ دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیة سوگواری ، نشانة آن است که ترس و هراس شما بی جهت است ، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

غبار

اگر درخواب بیند که غبار بر چیزی نشسته بود ، اگر ملک او بود ، دلیل که قدر آن مال حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند روی […]

رشته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت . رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر […]

سکره

محمدبن سیرین گوید : سکره درخواب دیدن ، نیکو و لطیف است . اگر بیند کسی سکره نو به وی داد ، دلیل است که از سخنی خوش که از […]

لعل

محمدبن سیرین گوید : دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال . اگر در خواب بیند لعلی داشت ، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments