اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید :
دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی بدو داد و از او همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر دید وی آن را به کسی داد یا بفروخت ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند اشترغاز داشت و بخورد ، دلیل که آن کس از بهر آن اندوهگین شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پادشاه
تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه ابن سیرین دوازده چیز است که بیننده خواب را ، دلیل بر پادشاهی است . اول : آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله […]

انتقام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید […]

حادثه

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است . ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد .

دریاچه

لوک اویتنهاو می گوید : دریاچه دیدن دریاچه : گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد ، این چیزشاید از لحاظ معنوی باشد دریاچه نا آرام : موانع بر سر راه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments