اشتها داشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
اشتها داشتن : مشکل مادی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اشتهای شما زیاد است : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید .
اشتهای شما کم است : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد .
اشتهای شما خیلی زیاد است : یک ضرر مالی
اشتهایتان را از دست میدهید : یک راز خطرناک

تعبیر خواب پیشنهادی

نوازنده

لوک اویتنهاو می گوید : نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی گروه نوازندگان : دوستان وفادار هانس کورت می‌گوید : اگر در خواب یک نوازنده‌ی ارگ ببینید ، به این معنا […]

بانگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ […]

بد گمانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان دیگران به شما بد گمان هستند : شدیدا بیمار خواهید شد . بین زن وشوهر بد […]

دینارها

حضرت دانیال گوید : دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است ، دلیل که او را کاری از کراهت رسد ، یا سخنی شنود که او را از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments