تعبیر خواب پیشنهادی

تکبیر کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد ، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود . حضرت امام جعفر صادق […]

سفر کردن بر روی آب

لوک اویتنهاو می گوید : سفر بر روی آب : زندگی متوسط

بخور کردن

محمدبن سیرین گوید : بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی […]

دیگ پایه

محمدبن سیرین گوید : دیگ پایه به خواب بر دو وجه است . اول : کدخدای خانه . دوم : کدبانوی خانه . اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x