اصلاح موی سر

تعبیر خواب اصلاح موی سر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید . اما نیروی کافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید .

تعبير خواب مو قيچي كردن

در حالت کلی دیدن تعبير خواب مو قيچي كردن و کوتاه کردن مو در خواب تعبیر خوبی ندارد. جز در شرایطی خاص.

اگر خواب ببینید که موی سرتان را اجبارا کوتاه می‌کنید اشاره به این دارد که عشقتان را از دست خواهید داد و یا اینکه فردی عزیز را از خود می‌رنجانید.

گر زنی در بیداری موهای بلندی دارد و در خواب ببیند که موهای سیاه او کوتاه شده احترام و آبرویش لکه دار می‌شود.

داشتن موی بلند برای مردان در خواب نشانه آبرو و جاه و مقام است و اگر مردی در خواب ببیند موی خود را کوتاه کرده است دلیل بر بی‌آبرویی از دست دادن اعتبار نیست چرا که در دورانی قرار داریم که اکثریت مردان موی خود را بلند نمی‌کنند.

اگر زنی خواب ببیند که موهایش را قیچی کرده‌اند و یا در عالم خواب درک کند که موهایش قیچی شده است و یا در خواب ببیند که قیچی با موهایش برخورد کرده است خوب نیست زیرا آن زن بدنام خواهد شد و مورد تهمت قرار می‌گیرد.

قیچی زدن مو

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

اما اگر مردی چنین خوابی ببیند از غم و اندوه نجات می‌یابد و اگر بدهکار باشد بدهی‌اش را پرداخت خواهد کرد.

اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است نشانه این است که فقیر می‌شود ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

اگر شخصی خواب ببیند که تراشیدن موی سرخود با تیغ یا موبر ببیند آن شخص سود و منفعت به دست خواهد آورد.

 

2.7/5 - (21 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

همسر

لوک اویتنهاو می گوید : همسر ( زن ) : شادمانی با کودکی در آغوشش : مشکلات آنلی بیتون می‌گوید : اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، […]

تعبیر خواب کشتن
تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن ابن سیرین اگر درخواب بیند که او را بکشتند ، دلیل که عمرش دراز شود . اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از […]

ارمنی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود . شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ […]

تعبیر خواب دوش گرفتن
تعبیر خواب دوش گرفتن

تعبیر خواب دوش گرفتن ابن سیرین دوش خواب دیدن ، دلیل آهستگی مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند ، تاویلش به خلاف […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments