تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب اطاعت آنلی بیتون

اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار آرامی خواهید داشت .

تعبیر خواب اطاعت از کتاب سرزمین رویاها

شما مطیع هستید : آینده شما روشن است
ازدیگران اطاعت میکنید : شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود .
دیگران از شما اطاعت می کنند : دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می شود .
بچه ها اطاعت می کنند : خوشبختی در فامیل
همکار شما از شما اطاعت می کند : درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد .
یک زن مطیع : روزهای بسیار خوش در انتظارشماست .
یک زن جوان مطیع : یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می کند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت گلنار

دلیل کند بر مردی شریف ، کریم ، جوانمرد و بعضی گویند ، دلیل کند بر مال و فرزند .

درودگر

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که در خواب درودگری می کرد ، دلیل است مردم را نیکوخواه و مصلح است ، ولکن صحبت او با مردمان به […]

تعبیر خواب ریش
تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش ابن سیرین تعبیر ریش درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این […]

تعبیر خواب عطر
تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر ابن سیرین اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments