اطو

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن ازکتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب اتوکردن لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند .
لباسهای یک مرد را اتو می کنید : یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده
لباسهای زنانه را اتو می کنید : مشاجره با شوهر
ملحفه اتو می کنید : نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید
ابریشم اتو می کنید : یک کمک غیره منتظره به شما میرسد .
لباسهای آهاردار اتو می کنید : یک بیماری در فامیل

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب پیشنهادی

پاییز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد . ۲ـ اگر […]

رضوان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی رضوان را در خواب بیند ، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد . اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده […]

مژگان

محمدبن سیرین گوید : دیدن مژگان چشم درخواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان او ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر دید مژگان […]

ماهی خواره

محمدبن سیرین گوید : دیدن ماهی خواره ، دلیل زن بود . اگر دید ماهی خواره داشت ، دلیل که زنی بخواهد . اگر دید ماهی خواره از دست او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x