تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آبنبات
تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات به این شکل که اگر خودتان آن را درست می‌کنید، اشاره به این دارد که به کاری سود آور دست خواهید زد. خوردن آب نبات، شادی و […]

سبل

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در چشم ها سبل داشت ، چنانکه چیزها را نمی توانست دید ، دلیل است بر قدر تاریکی چشم در دین او نقصان افتد […]

رقابت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد کشید . اما […]

پاییز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد . ۲ـ اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments