تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

اسباب بازی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند . عروسک […]

شرابی

اگر بیند شرابی داشت ، دلیل که زن بگیرد . اگر بیند شرابی بخرید ، دلیل که کنیزکی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب ، دلیل بر خادم است […]

پاسپورت

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پاسپورت در خواب ، نشانه‌ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است .

دیدن برف
تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف ابن سیرین برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در زمستان برف بیند ، یا به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments