تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

برادری

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب ببینید با کسی پیمان دوستی می‌بندید ، نشانه‌ی آن است با فردی آشنا می‌شوید که یکی از دوستان عزیز و باوفای شما می‌شود […]

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد به این مطلب رای دهید

قصه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که از بهر مردم قصه می گفت ، دلیل که از ترس ستمکاران ایمن گردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که […]

پا برهنه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را با لباس‌هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است که برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments