تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

کسوف

لوک اویتنهاو می گوید : کسوف : سستی زود گذر آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شکست موقت در حرفه و امور مادی […]

کتابخانه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در کتابخانه ای هستید ، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال […]

توله سگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . […]

جست و خیز

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x