تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

میوه فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .

وطن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز می‌گردید ، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است . ترک کردن […]

خدمت کار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است . ۲ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است […]

بشقاب

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بشقاب در خواب ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments