تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

قفل

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که قفل بگشاد ، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند . اگر بیند که قفل […]

تعبیر خواب اسفناج
تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند […]

کشو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است که انتظارات شما نومید کننده خواهد بود . اما اگر کشو را […]

درخت سیب

دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع . ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x