تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش
2.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

دیدن فرار کردن
تعبیرخواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد . ۲ـ […]

میوه فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید . […]

علف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا […]

بذر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments