تعبیر خواب پیشنهادی

قرض

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است که در پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهید شد . ۲ـ […]

زنجبیل

محمدبن سیرین گوید : زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند : خوردن زنجبیل […]

مغازه گرفتن
تعبیرخواب مغازه گرفتن

تعبیرخواب مغازه گرفتن (دکان) از یوسف نبی  دیدن مغازه و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است. همواره به یاد داشته باشید که برای تعبیر این چنین […]

کندوی

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت ، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کندو […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments