تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نوزاد
تعبیر خواب نوزاد

آنلی بیتون در تعبیر خواب نوزاد  می‌گوید: تعبیر خواب نوزاد که تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . […]

نمایش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می کند ، علامت آن است که دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد ، و […]

بذر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانة آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of