تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش
2.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت بلیل

دلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود . به این مطلب رای دهید

دستمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید . […]

چنار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد . تمام کسانی که پیرامون ، […]

شلغم

دیدن شلغم به خواب ، دلیل است بر غم و اندوه . اگر بیند که شلغم به کسی داد ، دلیل که زحمتی به کسی رساند . جابرمغربی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments