تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب پیشنهادی

کرام الکاتبین

بدان که کرام الکاتبین فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نیک وبد مردمان بنویسند ابن سیرین گوید : اگر یکی از کرام الکاتبین را در خواب بیند دلیل که […]

اسکی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن چوب‌های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید […]

کاخ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانة آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد […]

پیراهن

حضرت دانیال گوید : پیراهن سفید در خواب دیدن ، مرد است و بعضی از معبران گویند : پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x