اعلام خطر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد .
شما اعلام یک خطر آتش سوزی را می شوید ، درحالیکه خوابیده اید : خبرهای غیره منتظره
اعلام خطر را می شنوید در حالیکه بیدار هستید : یک تغییر مهم در زندگیتان رخ خواهد داد .
از یک اعلام خطر وحشت می کنید : دردسر و ناراحتی در پیش است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کدو

محمدبن سیرین گوید : اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود ، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود . اگر بیمار این خواب را بیند […]

اتوبوس

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد . با دوستان خود […]

ماهیگیر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید […]

درخت یاسمن

محمدبن سیرین گوید : درخت یاسمن ، زنی بود توانگر و بد . اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments