اعلام خطر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد .
شما اعلام یک خطر آتش سوزی را می شوید ، درحالیکه خوابیده اید : خبرهای غیره منتظره
اعلام خطر را می شنوید در حالیکه بیدار هستید : یک تغییر مهم در زندگیتان رخ خواهد داد .
از یک اعلام خطر وحشت می کنید : دردسر و ناراحتی در پیش است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دیدن خواب موشک
تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون ۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و […]

روزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روزن اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است . دیدن روزن در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر […]

وصیت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که دست به کارهای مهمی می‌زنید . اگر در خواب مشاهده […]

اردو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments