تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن ابن سیرین

تعبیر خواب افتادن ، دلیل تشویش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری ، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

تعبیر خواب افتادن از ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد ، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد . اگر بیند که از کوه به زیر افتاد ، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد . اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد ، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد . اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد ، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد . اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید ، دلیل کند که سهل و آسان بود . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد ، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد . اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد ، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد ، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود .

تعبیر خواب افتادن از منوچهر مطیعی تهرانی

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم . این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست.

اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت .

افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است . ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم . اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود . اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید . احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد.

اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید . لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد . اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید . اگر افتادید ولی آرام و آهسته ( مثل یک ورقه کاغذ در هوا ) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید . اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد . روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد .

 

تعبیر خواب افتادن لیلا برایت

افتادن در خواب ، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است . اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند ، بیانگر غلبه بر دشمنان است . اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید ، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود . اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید ، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید . اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .

 

تعبیر خواب افتادن درکتاب سرزمین رویاها

از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند .
از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید .
براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید .
شما می افتید و خیلی می ترسید : یاءس و ناراحتی
شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید .
روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند .
از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی
شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی
در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است .
در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب
در اقیانوس می افتید : سلامتی شما بخطر می افتد .
دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد .
اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار
نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان پیروز می شوید .
بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره
دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب پیشنهادی

عزرائیل

ابن سیرین گوید : اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن […]

اتاقک

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی می‌شوید که به دادگاه کشیده می‌شود و به خاطر […]

ارث

لوک اویتنهاو می گوید : ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانة آن است که […]

گلیم

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments