تعبیر خواب افتخار

تعبیر خواب افتخار

تعبیر خواب افتخار آنلی بیتون

اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می‌کنید ، به این معنا است که در زندگی به آسایش و رفاه می‌رسید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب پیشنهادی

شاهین

محمدبن سیرین گوید : دیدن شاهین در خواب ، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد . اگر بیند که شاهین مطیع او بود ، دلیل که فرزندی آورد . […]

عرش

محمدبن سیرین گوید : دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار . اگر عرش را آراسته بیند ، دلیل است که عزت یابد و […]

نخود

خالد اصفهانی : دیدن نخود به خواب تر و خشک ، دلیل غم است . اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود . منوچهر مطیعی تهرانی […]

بلوغ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‌اید ، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x