تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار آنلی بیتون

مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار کهنه‌ای در خواب دیدید ، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمی‌شوید . مشاهده‌ی افساری که چشم بند هم دارد ، به این معنا است که فریب زن حیله‌گری را می‌خورید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب افسار لیلا برایت

:دیدن افسار اسب در خواب ، به معنای آن است که شما به مسافرتی خواهید رفت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد .
یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق
افسار یک اسب را به درشکه می بندید : دردسر

تعبیر خواب پیشنهادی

یادداشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید ، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان […]

پیام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید کسی برای شما پیغامی می‌فرستند ، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است . اگر در خواب ، شما برای کسی پیامی فرستادید […]

سوره التوبه

محمدبن سیرین گوید : سوره توبه درخواب خواندن ، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه . ابراهیم کرمانی گوید : سرانجام کارش خیر و خرمی بود . حضرت […]

پیپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم . تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x