تعبیر خواب افسانه

تعبیر خواب افسانه

تعبیر خواب افسانه از کتاب سرزمین رویاها

یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد .
دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید در فکر اصلاح زندگیتان باشید .
برای بچه ها افسانه تعریف می کنید : یک شادی بزرگ

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آثار باستانی

تعبیر خواب پیشنهادی

توتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام […]

چوب زیر بغل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد . ۲ـ اگر خواب […]

باز کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : بسته ها را باز می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست . زندانیان را از بند شان آزاد می کنید : اتفاقات […]

تانک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب ببینید با تانکی به مبارزة دشمن می روید ، نشانة آن است که فرصتهایی خوب برای پیشرفت به شما رو می کند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x