تعبیر خواب پیشنهادی

جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی […]

شکر کردن

اگر در خواب بیند که شکر می گذارد ، دلیل است بر دوستی دین قوت و جاه و زیادتی .

خیری

محمدبن سیرین گوید : خیری دیدن چون به وقت و یا بی وقت باشد ، دلیل رنج و بیماری است .

وافور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments