الج

بدان که الج را به تازی غرور گویند . اگر کسی در خواب بیند که الج همی خورد ، دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد ، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت نباشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب گرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد ، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد لوک اویتنهاو […]

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد جابر مغربی گوید : آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

تعبیر خواب کشتن
تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن ابن سیرین اگر درخواب بیند که او را بکشتند ، دلیل که عمرش دراز شود . اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از […]

کوسه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند . چنانچه در […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of