الفبا

لوک اویتنهاو می گوید :
آموختن : یک دشمن خائن
به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست
نوشتن آنها : بدبختی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت .
حروف الفبا را می نویسید : خبرهای غیره منتظره
حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف میشود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب انار
تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار حضرت دانیال اصل انار به خواب مال است . لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود . اگر نه به وقت خود بود […]

همسایه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود . اگر خواب ببینید […]

فقاع

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود […]

بارکد

مولف گوید : اگرببیند بارکد جنسی یا کارتی کثیف یا خراب شده دلیل بر تغییراتی در نوع جنس یا شماره کارت دارد به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments