الماس

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .
۳ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانة رسوایی و مرگ است .
۴ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانة معاملات سود آور است .
۵ـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن الماس در خواب ، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید ، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید ، یعنی سعادت و خوشبختی در انتظارتان است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب الماس : علامت ناکامی در زندگی شخصی شما
شما الماس دارید : کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت .
الماس گم می کنید : ناتوانی مالی و نا خوشی
الماس پیدا می کنید : یک نفر واقعا عاشق شماست .
شما مقدار زیادی الماس دارید : موفقیت و احترام
دیگران الماس دارند : منفعت بزرگی نصیبتان میشود
الماس می خرید : غم
الماس می فروشید : یک مصیبت در پیش است
الماس می دزدید : ضررهای بزرگ
الماسهای بدلی : مرگ یک دشمن

تعبیر خواب پیشنهادی

خطر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست […]

پرده داری

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید ، پرده داری می کرد ، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود . جابر مغربی […]

جلسه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید […]

خضاب

حضرت دانیال گوید : خضاب ریش پوشش کارها است . اگر بیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت ، دلیل که ظاهر حال را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments