الک

ابراهیم کرمانی گوید :
غربال یا الک به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد .
محمد بن سیرین گوید :
غربال یا الک به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و دوست وی گردد
و بعضی از معبران گویند :
مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
غربال یا الک درخواب بر چهار وجه بود : اول : مردی مصلح ، دوم : زنی فضول ، سوم : خادم ، چهارم : منفعت اندک .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن الک در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید .
۲ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانة آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید .
۳ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانة آن است که هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تخم کاشتن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد ، دلیل که شرف و بزرگی یابد . اگر دید از آنجا که […]

تعبیر خواب لکه روی بدن
تعبیرخواب علامت روی بدن

تعبیر خواب علامت روی بدن و پیسی عمدتا تعبیر خوبی ندارد و میتواند بیانگر این باشد که راز صاحب خواب خواب  بزودی فاش می شود. تعبیر خواب علامت از آنلی […]

گوهر

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوهر به خواب ، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود . اگر بیند گوهری داشت ، دلیل است زنی چنین بخواهد . اگر دید […]

دیدن خواب آبتنی
تعبير خواب آبتنی

تعبير خواب آبتنی از دیدگاه آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب آبتنی در آبی زلال ببینید به  این معنی است كه شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد. […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments