امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید چیزی را در مغازه امانت فروشی گرو می‌گذارید ، بیانگر دعواهای خانوادگی است . اگر در خواب ببینید که کالایی را از گرو در می‌آورید ، بدین معنا است که فرصت‌هایی برای جبران اشتباهات به دست می‌آورید .

تعبیر خواب پیشنهادی

سرکه

محمدبن سیرین گوید : سرکه درخواب ، مال حلال با برکت بود و خوردن او به تاویل نیک است . بعضی از معبران گویند : سرکه ترس درخواب غم و […]

تعبیر خواب آبادانی
تعبیر خواب آبادانی

ابن سیرین: اگر شخص بیند که محل خرابی مثل مدرسه و مسجد و خانقاه و هرآنچه مربوط به دین است را آباد و بازسازی می‌کند ، بیانگر این است که […]

مهرنهادن

اگر بیند بر گل مهر نهاد ، دلیل راحت است . اگر بیند بزرگی انگشتری به وی داد و گفت برو خزینه را مهر کن ، دلیل که آن کس […]

تعبیر خواب مرغ
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments