امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید چیزی را در مغازه امانت فروشی گرو می‌گذارید ، بیانگر دعواهای خانوادگی است . اگر در خواب ببینید که کالایی را از گرو در می‌آورید ، بدین معنا است که فرصت‌هایی برای جبران اشتباهات به دست می‌آورید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

طلبکار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب ، یا خصم و دشمن . اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار خود یا هر […]

زوبین

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت ، دلیل که فرزند یابد . اگر بیند با زوبین سلاحهای […]

جرز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل ، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم […]

اسکله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید . ۲ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x