املت

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ، علامت آن است که با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .
۲ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش دارد به او اعتماد کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پابند

محمدبن سیرین گوید : پابند در خواب دیدن ، سخن خوش و لطیف بود ، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد . اگر […]

حلزون

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکی قرار خواهید گرفت . ۲ـ پا نهادن روی حلزون در […]

فلوت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است که پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید کرد و به کارهایی مفید مشغول خواهید […]

نسرین

ابن عباس گوید : دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت بود و گویند : دلیل فرزند است . اگر بیند کسی دسته‌ی نسرین به وی داد ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments