درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست میاورید .
شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی
چیزها را از انبار بیرون می آورید : تغییر مسکن
کامیون مخصوص حمل کالاهای انبار : بی وفایی .

تعبیر خواب پیشنهادی

شش

به خواب ، دلیل شادی بود . اگر بیند که شش بسیار داشت ، دلیل است که خرم گردد . اگر بیند که شش به کسی داد ، دلیل که رأفت به وی رساند . جابرمغربی گوید : اگر بیند شش خام یا پخته می خورد ، از جانوری که گوشت او حلال بود ، […]

ترقه بازی

اچ میلر می‌گوید : ترقه بازی در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است .

اطو کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : لباسها را اطو می کنید : رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . لباسهای یک مرد را اطو می کنید : یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده لباسهای زنانه را اطو می کنید : مشاجره با شوهر ملحفه اطو می کنید : نباید در حال حاضر […]

صندل

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت بیند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است . اول : ثنا و […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of