تعبیر خواب پیشنهادی

آهنگر

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن آهنگر در خواب ، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار […]

فر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است . اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر […]

پرستاری

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب […]

تاس

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت ، دلیل است به غمی گرفتار شود ، یا در حیلتی افتد . جابرمغربی گوید […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of