انداختن

اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ابلیس
تعبیر خواب ابلیس

تعبیر خواب ابلیس حضرت دانیال دیدن ابلیس به خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم ، که همه را بدی آموزد […]

سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زمر می خواند ، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید . ابراهیم کرمانی گوید : خاتمت کارش به سعادت بود . […]

تعبيرخواب صف نماز جماعت
تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس […]

پاسبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments