تعبیر خواب پیشنهادی

بارانی

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود ، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای […]

روغن

محمدبن سیرین گوید : روغن درخواب ، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که روغن در خواب میراث است . اگر بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو […]

تعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.   تعبیر […]

مازو

محمدبن سیرین گوید : اگر مازو از درخت جمع کرد ، دلیل است که به سختی مال حاصل کند . اگر بیند که به خروار مازو داشت ، دلیل است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments