اندامها

محمد بن سیرین گوید :
اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند
کرمانی می گوید :
اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور اگر بیند گوشت از اندام خود می برید ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد
جابرمغربی گوید :
اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود
ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره ای از اندام تو ببریدند ودر کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید ودر کنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسین متولد شد ودر کنار او بزرگ شد واورا می پرورید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود . دست ، پا ، دهان ، چشم ، ابرو ، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند . روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد . متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد . اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند . برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید . چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد . چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند . اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید . چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست . چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد . اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید . اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید . اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید . داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست . چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته ( مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد ) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود . اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الکهف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کهف می خواند ، دلیل که از همه آفت ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود . […]

مخترع

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است که به زودی دست به کاری استثنائی خواهید زد که موجب شهرت و افتخار شما می گردد . […]

چینه دان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب خود را از بین می […]

فرینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرینی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود . حتی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x